STAROSTA OBCE:

Tokár Dominik

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta . Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie je 4- ročné a začína zložením sľubu. V majetkovoprávnych a pracovných vzťahoch je štatutárnym orgánom , v administratívnoprávnych je správnym orgánom .
Činnosť starostu je zakotvená v § 13 zákona č. 369 / 1990 Z.z o obecnom zriadení.

Zloženie sľubu a začatie funkcie starostu: 28.11.2022

Kontakt:
Obecný úrad Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov
e-mail: obecvrbnica@centrum.sk

tel.kontakt: 0910 961 747

Plat starostu:
Plat starostu stanovuje zákon č. 253 / 1994 Z . z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Novela č. 154 / 2011 uvedeného zákona v súčasnosti stanovuje plat starostovi obce v rozmedzí 1.001- 3.000 obyvateľov koeficient 2,2 násobku priemernej mzdy v NH za rok 2021 (1 211,- € ).