Aktuality v obci

Aktuality Na stiahnutie Dátum uverejnenia
Návrh VZN č. 3 - o  určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Vrbnica stiahnúť 01.10.2015
Návrh VZN č. 4 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na Základnej škole v obci Vrbnica stiahnúť 01.10.2015
Návrh VZN č.5 - o o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Vrbnica v aktuálnom školskom roku stiahnúť 01.10.2015
Potvrdenie o zverejnení - zmluva o bežnom účte stiahnuť 19.10.2015
Voľby do Národnej rady SR - informácie pre voliča stiahnuť 16.11.2015
Návrh VZN č. 6/2015 - o vylepovavaní volebných plagátov stiahnuť 22.11.2015
Návrh VZN č.7/2015 - o miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady stiahnuť 22.11.2015
Návrh rozpočtu obce Vrbnica na roky 2016,2017,2018   22.11.2015
Návrh rozpočtu - príjmy stiahnuť     
Návrh rozpočtu - výdaje stiahnuť  
Pozvánka na I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 2. 2016 stiahnuť 28.01.2016
Výberové konanie na funkciu - Hlavný kontrolór obce Vrbnica stiahnuť 17.02.2016
Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko -záverečné stanovisko stiahnuť 18.02.2016
Pozvánka na II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 2.3.2016 stiahnuť 29.02.2016
Pozvánka na III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2016 stiahnuť 07.03.2016
Výsledky volieb hlavného kontorlóra obce Vrbnica stiahnuť 10.03.2016
Program bohoslužieb stiahnuť 10.03.2015
Národný projekt-Terénna sociálna práca v obciach I stiahnuť 02.05.2016
Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka /TSP/ a terénneho pracovníka /TP/ stiahnuť 02.05.2016
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy vo Vrbnici stiahnuť 12.05.2016
Návrh VZN č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vrbnica stiahnuť 12.05.2016
Oznam - o úprave úradných hodín stiahnuť 29.06.2016
Obsadenie funkcie riaditeľa - výsledky výberového konania stiahnuť 04.07.2016
Výsledky výberového konania - TSP, TP stiahnuť 11.07.2016
Návrh záložnej zmluvy - ŠFRB stiahnuť 12.07.2016
Pozvánka na V.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.7.2016 stiahnuť 25.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 25.8.2016 stiahnuť 11.08.2016
Pozvánka na VII. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2016 stiahnuť 07.11.2016
Výberové konanie na miesto učiteľky ZŠ Vrbnica stiahnuť 09.11.2016
Vyjadrenie k výberovému konaniu na pozíciu - učiteľ ZŠ Vrbnica stiahnuť 05.12.2016
Pozvánka na VIII.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2016  stiahnuť 05.12.2016
Výberové konanie  na miesto učiteľky ZŠ Vrbnica stiahnuť 14.02.2017
Výberové konanie na miesto učiteľky ZŠ Vrbnica stiahnuť 01.03.2017
Pozvánka na I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 15.3.2017 stiahnuť 13.03.2017
Žiadosť o výrub drevín stiahnuť 16.03.2017
Návrh VZN č.1/2017 o poplatkoch za služby  stiahnuť 19.05.2017
Oznámenie o začatí územného konania stiahnuť 08.06.2017
Pozvánka  na II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 26.6.2017 stiahnut 21.06.2017
Voľby od orgáov samosprávnych krajov-informácie pre voliča stiahnuť 30.06.2017
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania stiahnuť 13.07.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby-Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko stiahnuť 30.08.2017
Pozvánka na III.riadne zasadnutie obecného zasupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27.9.2017 stiahnuť 25.9.2017
Pozvánka na IV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 9.10.2017 stiahnuť 06.10.2017
Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja - odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania  stiahnuť 05.11.2017
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania stiahnuť 15.11.2017
Návrh VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb stiahnuť 22.11.2017
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania- Slovak Telekom  a.s. stiahnuť 21.12.2017
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu  stiahnuť 27.12.2017
VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb stiahnuť 27.12.2017
Územné rozhodnutie - Slovak Telekom a.s.  stiahnuť 25.01.2018
Územné rozhodnutie - Východoslovenská distribučná a.s. stiahnuť 02.02.2018
Oznámenie o zmene strategického dokumentu-Regionálna integrovaná územná stratégia  stiahnuť 06.02.2018
Plán separovaného zberu na rok 2018 stiahnuť 06.02.2018
Pozvánka na I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 21.3.2018 stiahnuť 15.03.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania  stiahnuť 16.04.2018
Informačná povinnosť obce stiahnuť 25.05.2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov stiahnuť 02.07.2018
Príkaz č.3 prednostky Okresného úradu Michalovce - na zabezpečenie opatrení na ochranu verejného zdravia obyvateľstvo stiahnuť 12.07.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach  - rozhodnutie stiahnuť 12.07.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach - verejná vyhláška stiahnuť 12.07.2018
Informácie pre voličov - Voľby do orgánov samosprávy obcí stiahnuť 18.07.2018
Oznámenie o určení počtu obyvateľov - Voľby do orgánov samosprávy obcí stiahnuť 20.07.2018
Pozvánka na III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 25.7.2018 stiahnuť 23.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018- oznámenie o určení počtu poslancov  stiahnuť 23.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - oznámenie o utvorení volebných obvodov stiahnuť 23.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania-VSD stiahnuť 20.08.2018
Projekt- predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká Niva stiahnuť 23.08.2018
Oznam - zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK stiahnuť 03.09.2018
Zverejnenie zapisovateľky MVK pre voľby do samosprávy obcí v roku 2018 stiahnuť 04.09.2018
Stavebné povolenie - Vrbnica zriadenie VN,TS, úprava NN a DP stiahnuť 28.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vrbnici stiahnuť 16.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby strarostu obce Vrbnica stiahnuť 16.10.2018
Pozvánka na IV.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.10.2018  stiahnuť 25.10.2018
Výsledky komunálnych volieb v obci Vrbnica stiahnuť 13.11.2018
Pozvánka na V.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 19.11.2018 stiahnuť 19.11.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.11.2018 stiahnuť 22.11.2018
Výzva na voľbu členov Rady školy pri ZŠ Vrbnica stiahnuť 24.01.2019
Usmernenie pri postupe registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu stiahnuť 25.01.2019
Grafické znázornenie registrácie ošípaných na domácu spotrebu stiahnuť 25.01.2019
Registrácia - ošípané stiahnuť 25.01.2019
Predaj - ošípanej na domácu spotrebu stiahnuť 25.01.2019
Pozvánka na I.riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutočné 30.1.2019 stiahnuť 28.01.2019
Zásady odmeňovania poslancov OZ Vrbnica stiahnuť 15.02.2019
Informácie pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu stiahnuť 15.02.2019
Informácie pre voliča- voľby prezidenta Slovenskej republiky stiahnuť 15.02.2019
Kandidáti na prezidenta Slovenksej republiky stiahnuť 26.02.2019
Školská rada - funkčné obdobie 2019 - 2020 stiahnuť 26.02.2019
Oznam - Volľby do EP stiahnuť 27.03.2019
Pozvánka na II.riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 30.04.2019 stiahnuť 29.04.2019
Pozvánka na IV. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 30.09.2019 stiahnuť 30.09.2019
Oznámenie o začatí kolaudačného konania VSD stiahnuť 01.10.2019
Pozvánka na V. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 1. 10. 2019  stiahnuť 01.10.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - zverejnenie elektronickej adresy stiahnuť 17.10.2019
Pozvánka na VI. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 6.11.2019  stiahnuť 4.11.2019
Vyhlásenie volieb do NR SR 2020 - informácia stiahnuť 5.11.2019
Informácie pre voliča - voľby do NR SR 2020 stiahnuť 5.11.2019
Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 stiahnuť 30.11.2019
Plán separovaného zberu na rok 2020 stiahnuť 05.12.2019
Pozvánka na VII. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 16.12.2019  stiahnuť 12.12.2019
Oznam - preberanie delegačných listín počas sviatkov stiahnuť 17.12.2019
Plán udržatžeľnej mobility Košického samosprávneho kraja stiahnuť 12.02.2020
Pozvánka na I. riadne zasadnutie  OZ, ktoré sa uskutoční 10. 3.2020 stiahnuť 09.03.2020
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendarny rok 2019 stiahnuť 11.03.2020
Preventívne opatrenie na zamedzenie šírenia nového koronavírusu - Ministerstvo vnútra SR stiahnuť 11.03.2020
Oznam - Krízový štáb obce Vrbnica  stiahnuť 11.03.2020
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe stiahnuť 11.03.2020
Oznámenie - ARRIVA Michalovce a.s. stiahnuť 13.03.2020
Oznámenie - program v kostole stiahnuť 16.03.2020
10 odporúčaní pri COVID - 19 stiahnuť 19.03.2020
II.zasadnutie krízového štábu obce Vrbnica stiahnuť 21.03.2020
Autobusové spoje - obmedzené od 26.3.2020 stiahnuť 25.03.2020
Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu vo Vrbnici dňa 16.4.2020 - ohľadom opatrení v súvislosti s COVID-19 stiahnuť 16.04.2020
Výzva na predkladanie ponúk stiahnuť 16.04.2020
Príloha č.1 k výzve stiahnuť 16.04.2020
Príloha č.2 k výzve stiahnuť  16.04.2020
Príloha č.3 k výzve stiahnuť 16.04.2020
Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu vo Vrbnici dňa 1.5.2020 - ohľadom opatrení v súvislosti s COVID - 19 stiahnuť 02.05.2020 
Uznesenie č.2/2020 - z II.mimoriadneho zasadnutia krízového štábu stiahnuť 02.05.2020 
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole stiahnuť 11.05.2020 
Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 stiahnuť 11.05.2020
O rozginipen pal o prilelipen le čhavoren ando anglalprimarno sikhaviben andro idejos avrirendešnaki situacijake andro sikhavibnaskero berš 2019/2020 stiahnuť 11.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia stiahnuť 14.05.2020
Predloženie oznámenia o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 -2027 stiahnuť 19.05.2020
Pozvánka na II.riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 8.6. 2020 stiahnuť 08.06.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe stiahnuť 11.06.2020
Záverečné stanovisko - Okresný úrad Košice odbor životné prostredie stiahnuť 30.06.2020
Oznam stiahnuť 08.07.2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústného pojednávania - Výstavba materskej školy v obci Vrbnica stiahnuť 24.07.2020
Farské oznamy stiahnuť 17.08.2020
Odporúčanie stiahnuť 18.08.2020
Územné rozhodnutie - výstavba materskej školy v obci Vrbnica stiahnuť 21.08.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania - výstavba materskej školy v obci Vrbnica stiahnuť 26.08.2020
Farské oznamy stiahnuť 31.08.2020
Pozvánka na III. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 30.09.2020  stiahnuť 28.09.2020
Nízkouhlíková stratégia organizácií - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente stiahnuť 05.10.2020
 Farské oznamy  stiahnuť  29.10.2020 
Dohoda 10 - Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny stiahnuť 07.11.2020
Dohoda 12 - Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny stiahnuť 08.11.2020
Farské oznamy stiahnuť 14.12.2020
Povánka na IV. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 16. 12. 2020 stiahnuť 14.12.2020
Sčítanie obyvateľov 2021 - informácie stiahnuť 13.1.2021
Sčítanie domov a bytov 2021 - informácie stiahnuť 13.1.2021
Oznam - Obecný úrad Vrbnica stiahnuť 05.02.2021
Rozhodnutie - o neobnovení školského vyučovania stiahnuť 07.02.2021
Rozhodnutie - o obnovení prezenčnej formy vzdelávania na 1. stupni zš Vrbnica stiahnuť 26.02.2021
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnch odpadov za rok 2020 stiahnuť  26.02.2021
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na rok 2021 -2027 stiahnuť 17.03.2021
Pozvánka na I.riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 23.3.2021  stiahnuť 22.03.2021
Výberové konanie - obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy vo Vrbnici stiahnuť 4.5.2021
Pozvánka na II. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 23.6.2021
stiahnuť  22.6.2021 
Záväzná prihláška na denný farský tábor v Žbinciach stiahnuť 13.07.2021
Pozvánka na III. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 29.9.2021 stiahnuť 27.9.2021
Verejná vyhláška oznámenie-Prepojovací VTL plynovod Poľsko-Slovensko stiahnuť 12.10.2021
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja  stiahnuť 29.10.2021
Pozvánka na V. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 9.12.2021 stiahnuť 7.12.2021
Verejná vyhláška stiahnuť 7.12.2021
Verejná vyhláška stiahnuť 19.1.2022
Výstavba materskej školy Vrbnica stiahnuť 20.1.2022
Výberové konanie na hlavného kortrolóra obce Vrbnica stiahnuť 17.2.2022
Oznámenie stiahnuť 22.2.2022
Pozvánka na I.riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 9.3.2022 stiahnuť  7.3.2022
Rozhodnutie - pre stavbu Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko, líniová časť stiahnuť 7.3.2022
Oznámenie stiahnuť 31.3.2022
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Vrbnica stiahnuť 23.5.2022
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov stiahnuť 10.6.2022
Pozvánka na II. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 29.6.2022  stiahnuť 27.6.2022 
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Vrbnica stiahnuť 29.6.2022
Voľby do orgánov  samosprávy obcí - informácia o podmienkach práva voliť stiahnuť 11.7.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia o podmienkach práva voliť stiahnuť 11.7.2022
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 stiahnuť 11.7.2022
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí stiahnuť 11.7.2022
Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  stiahnuť 11.8.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslanca OZ  Vrbnica a starostu obce Vrbnica stiahnuť 14.09.2022
Verejná vyhláška stiahnuť 16.09.2022
Výsledky voleib poslancov zastupiteľstva  a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja stiahnuť 4.11.2022
Informácie pre voličov - Referendum stiahnuť 8.11.2022
Pozvánka na IV.riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 10.11.2022  stiahnuť 9.11.2022
Žiadosť o voľbu poštou voliča stiahnuť 11.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zadadnutie OZ Vrbnica, ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2022 stiahnuť 24.11.2022
Návrh rozpočtu obce Vrbnica na roky 2023-2025-rekapitulácia stiahnuť 1.12.2022
Pozvánka na I.riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 19.12.2022 stiahnuť 13.12.2022
VZN č.1 o miestnej dani z nehnuteľnosti stiahnuť 16.01.2023
Pozvánka na I. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 25.1.2023 stiahnuť 20.1.2023
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva stiahnuť 26.01.2023
Žiadosť o výrub drevín stiahnuť 22.02.2023
Žiadosť o výrub drevín  stiahnuť 24.02.2023
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 stiahnuť 26.02.2023
Žiadosť o výrub drevín  stiahnuť 14.03.2023
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, uskutočnené dňa 26.04.2023 stiahnuť 27.04.2023
Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  stiahnuť 22.05.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov VSD stiahnuť 24.05.2023